Principy sociálního podnikání

Sociální podnik Living for the Future s.r.o. se už od svého založení hlásí k principům sociální ekonomiky a sociálního podniku a zavazuje se dodržovat a naplňovat obecně prospěšné cíle, založené na principu tzv. trojího prospěchu – sociálního, ekonomického a environmentálního. 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou společnosti jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, zejména osoby znevýhodněné na trhu práce v důsledku zdravotního postižení, dlouhodobě nezaměstnaní lidé, mládež a mladí dospělí ve věku 15 až 26 let, osoby bez přístřeší, osoby pečující o osobu blízkou a jinak sociálně či zdravotně znevýhodněné osoby. 

Sociální prospěch 

Společnost se zavazuje napomáhat k začlenění osob z cílové skupiny na trhu práce, k jejich zapojení do reálného pracovního procesu tak, aby v co nejvyšší možné míře uplatnili své schopnosti a dovednosti. 

Společnost bude zaměstnávat osoby z cílové skupiny v minimální míře 40% (slovy: čtyřicet procent) na celkovém počtu zaměstnanců. 

Společnost se zavazuje v co nejvyšší míře zapojit své zaměstnance do chodu společnosti a do rozhodovacích procesů např. prostřednictvím možnosti podávat připomínky k fungování společnosti a náměty na zlepšení chodu společnosti. 

Ekonomický prospěch: 

Společnost se zavazuje část svých zisků, minimálně však 51% (slovy: padesát jedna procent) reinvestovat do dalšího rozvoje společnosti a do podpory integrace znevýhodněných skupin občanů do společnosti. 

Environmentální prospěch: 

Společnost se zavazuje participovat na rozvoji sídla své společnosti (Šternberk) i celého regionu formou doplňkových aktivit sociálního podniku, např. pořádáním kulturních a společenských akcí, a že svojí činností bude reagovat na aktuální potřeby výše uvedených lokalit. 

Společnost bude ke svým podnikatelským aktivitám využívat především lokální zdroje a bude tak napomáhat rozvoji služeb v uvedených lokalitách. 

Společnost své podnikatelské aktivity nastaví tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí. Zaměstnanci budou vedeni k dodržování ekologických zásad, jako je třídění odpadu či efektivní nakládání s energiemi.

V rámci projektu „Living for the Future“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014415, financovaného z evropských strukturálních fondů jsme se ale přihlásili k ještě vyššímu standardu a rozhodli jsme se, že náš podnik bude integračním sociálním podnikem. Ten musí samozřejmě dodržovat daleko přísnější principy.

PRINCIPY INTEGRAČNÍHO SOCIÁLNÍHO PODNIKU

Principy sociálního podniku

Obecná definice:
0a) Veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v zakládacích dokumentech a naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit.

1. Sociální     prospěch

1a) Zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

1b) Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku.

1c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.

2. Ekonomický prospěch

2a) Případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů.

2b) Nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.

2c) Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech.

2d) Schopnost zvládat ekonomická rizika.

2e) Omezení nakládání s majetkem (tzv. asset lock).

3. Environmentální a místní prospěch

3a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky.

3b) Využívání přednostně místních zdrojů.

3c) Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby.

3d) Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.