Principy sociálního podnikání

1) Sociální podnik Living for the Future s.r.o. se už od svého založení hlásí k principům sociální ekonomiky a sociálního podniku a zavazuje se dodržovat a naplňovat obecně prospěšné cíle a následující PRINCIPY A ROZPOZNÁVACÍ ZNAKY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ, které má uvedeny i ve svých zakládacích dokumentech:

Název principu/charakteristika

  1. společensky prospěšný cíl

a) společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v zakládacích dokumentech

Rozpoznávací znak

1a1. podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech (viz níže bod 2))

  1. sociální prospěch

  a) integrace osob ze znevýhodněných skupin

2a1. podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců

2a2. podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob

 

 1. b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

2b1. zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku

  1. ekonomický prospěch
   a) případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů

  3a1 alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů

   1. b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích

  3b1. manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

  c) alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech

  3c1. tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku

   1. environmentální prospěch
    a) Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby a/nebo provozování aktivit prospívajících životnímu prostředí

  4a1. podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi

  5. místní prospěch

  a) uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

  5a1. podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby

  b) využívání přednostně místních zdrojů

  5b1. podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů

  c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

  5c1. podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry

  2)  Cílovou skupinou společnosti jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, zejména osoby znevýhodněné na trhu práce v důsledku zdravotního postižení, dlouhodobě nezaměstnaní lidé, mládež a mladí dospělí ve věku 15 až 26 let, osoby bez přístřeší, osoby pečující o osobu blízkou, osoby dlouhodobě nezaměstnané a jinak sociálně či zdravotně znevýhodněné osoby.